Compliment de la Llei general de discapacitat

Què és la Llei general de discapacitat?

És el RD 1/2013, de 29 de novembre, per el qual s'aprova la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social,  que deroga l'antiga llei LISMI i que estableix per a les empreses públiques i privades formades amb més de 50 persones contractades, tenen l’obligació de contractar un nombre de persones treballadores amb discapacitat no inferior al 2%.
 

Mesures alternatives per a empreses

El Reial Decret 27/2000, de 14 de gener, estableix unes mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota del 2% a favor de les persones treballadores amb discapacitat en empreses de 50 o més persones contractades. Les alternatives a aquesta quota són:

  1. La realització d'un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per al subministrament de matèries primeres, maquinària, béns d'equip o qualsevol altre tipus de béns.
  2. La celebració d'un contracte mercantil o civil amb un centre especial de treball, o amb un treballador autònom amb discapacitat, per a la prestació de serveis aliens i accessoris a l'activitat normal de l'empresa.
  3. Realització de donacions i d'accions de patrocini, sempre de caràcter monetari, per al desenvolupament d'activitats d'inserció laboral i de creació d'ocupació de persones amb discapacitat.
  4. La constitució d'un enclavament laboral regulat pel Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer. S’entén per enclavament laboral, un contracte entre una empresa del mercat ordinari de treball, anomenada empresa col·laboradora i un centre especial de treball per a la realització d’obres o serveis que guarden relació directa amb l’activitat normal d’aquest i que per a la seva realització, un grup de treballadors amb discapacitat del centre especial de treball es desplacin temporalment a l’empresa col·laboradora.

 

Consulta els requisits acollir-vos a les mesures alternatives AQUÍ

 

  a les empreses socialment responsables! 

                      Dona un cop d'ull a aquelles empreses amb responsabilitat social que ja ho fan AQUÍ.

ós rentadorReservar